REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i zakupu obozu rekreacyjno-sportowego, warsztatów, półkolonii i szkolenia (zwanych dalej imprezą).

2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

  • Organizator – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Walley-Plus Duo z siedzibą w Warszawie, ul. Armii Ludowej 4/46, 00-571 Warszawa (biuro: ul. Łazienkowska 6a/23, 00-449 Warszawa), zarejestrowany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzanej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 445, posiadający numer NIP: 7010149434 oraz REGON: 141580034.
  • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i zakupu imprezy drogą elektroniczną znajdujący się pod adresem: www.walley.pl/pl/regulamin-serwisu.
  • Serwis Internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych pod adresem www.walley.pl Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności i Cookies. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom dokonywanie wyboru, rezerwacji oraz procedury zawarcia umowy zakupu imprez spośród ofert przedstawionych przez Organizatora.
  • Uczestnik – członek klubu MUKS Walley-Plus Duo, który musi pozostawać zrzeszony w klubie co najmniej do dnia zakończenia udziału w imprezie.
  • Umowa o udział w imprezie (Umowa, zgłoszenie) – umowa dotycząca imprezy jako całości lub, jeżeli impreza jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi w ramach tej samej imprezy.
  • Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego.
  • System zamówienia – program komputerowy umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie imprez dla dowolnie wybranych parametrów wyszukiwania, dokonywanie wyceny tych imprez i dokonywanie zakupu.
  • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Organizator ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu, warunki uzyskania informacji o ofercie, dokonania rezerwacji i zakupu imprezy, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, składając oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść”. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie składania zamówienia. Akceptacja warunków Regulaminu stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usługi przez Organizatora na zasadach w nim przewidzianych. Wyrażenie zgody jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usług Serwisu.

4. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu, jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie Internetowym.

6. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w momencie zawarcia Umowy.

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W ramach świadczenia usług w Serwisie, Użytkownik może wybierać imprezy, znajdujące się w ofercie Organizatora, a następnie dokonać rezerwacji i zakupić imprezę.

2. Prezentowane na stronach Serwisu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu składnia zamówienia dostępność miejsca oraz cena nie ulegną zmianie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:

a. przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet, będących następstwem okoliczności niezależnych od Organizatora;
b. wprowadzenie przez Użytkownika w Rezerwacji nieprawidłowych danych osobowych Uczestników Imprezy;
c. dokonany przez Użytkownika wybór Imprezy, jak również za spełnienie przez niego lub Uczestników warunków do skorzystania z wybranej imprezy, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych, będące następstwem okoliczności niezależnych od Organizatora.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Użytkownik lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

V. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY IMPREZY

1. Użytkownik wypełniając zgłoszenie za pośrednictwem Serwisu składa propozycję zawarcia Umowy na wskazaną przez siebie imprezę, którą to propozycję Organizator może zaakceptować, lub odrzucić. Organizator może wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, jednak nie jest ono jednoznaczne z akceptacją propozycji zawarcia Umowy przez Organizatora.

2. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po:

a. Zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej oraz wyrażenia zgody na jej postanowienia.
b. Podpisaniu Umowy uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników).
c. Wpłaceniu zaliczki/całości ceny.

3. Podpisanie Umowy następuje online.

4. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy o udział w imprezie poprzez otrzymanie wiadomości email.

5. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Podstawą do ewentualnych roszczeń z tytułu niezgodności opisu imprezy ze stanem faktycznym jest zawarta Umowa.

7. Za poprawność podanych danych osobowych Uczestników oraz poprawność wybranych przez Użytkownika w Serwisie parametrów imprezy odpowiada w pełni Użytkownik. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji zamówienia, jeżeli wynikają one z błędnie podanych przez Użytkownika danych osobowych oraz parametrów imprezy.

VI. WARUNKI ZAKUPU IMPREZY

1. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących form płatności:

a. System płatności internetowych
b. Przelew
c. Gotówka

2. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi.

3. Miejscem spełnienia świadczeń z Umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy wskazany w zawartej z Uczestnikiem Umowie lub zarejestrowanie wykonanej transakcji przez Płatności Online.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak wpłaty ze strony Użytkownika, wynikający z niedostępności Systemu Płatności Online.

4. Określona w Umowie cena za świadczenie usługi winna być wpłacona w całości nie później niż 45 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane na dobro Organizatora w ustalonych terminach a także zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów rezygnacji zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.

5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania terminów płatności bez wezwania ze strony Organizatora.

VII. WARUNKI REZYGNACJI Z REZERWACJI

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać za pośrednictwem poczty email lub na adres skrzynki pocztowej Organizatora MUKS Walley-Plus Duo, ul. Łazienkowska 6a/23, 00-449 Warszawa. Opłata za odstąpienie jest uzależniona od terminu odstąpienia przed datą rozpoczęcia imprezy i określona jest w Warunkach Uczestnictwa.

2. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Użytkownika.

VIII. ZMIANY W UMOWIE

1. Możliwość dokonania zmiany przez Użytkownika w Umowie jest za każdym razem określana przez Organizatora.

2. Organizator za dokonanie zmian ma prawo do pobrania opłaty. Wysokość opłaty, jeżeli nie została podana w opisie imprezy, będzie skalkulowana indywidualnie.

3. Organizator nie gwarantuje, że dokonanie zmiany w Umowie będzie możliwe.

IX. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego, niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konto poczty elektronicznej.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.

3. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

4. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem SMS jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie Imprezy zakupionej za pośrednictwem Serwisu.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa danej Imprezy.

3. Reklamacje związane z jakością obsługi Organizatora i działania Serwisu należy składać pisemnie na adres: MUKS Walley-Plus Duo, ul. Łazienkowska 6a/23, 00-449 Warszawa lub w formie elektronicznej wysyłając na adres: walley@walley.pl. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz opis reklamowanej usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Organizator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.walley.pl W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy.

3. Regulamin obowiązuje z dniem 10.10.2020.


ZAŁĄCZNIKI

- WARUNKI UCZESTNICTWA

- POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kontakt

Warszawa

Oliwia Rzepiel

+48 502 648 237

Kraków

Lucyna Sobieszek

+48 606 355 300

Łódź

Edyta Jasińska

+48 790 213 362

Skawina

Lucyna Sobieszek

+48 606 355 300

Zgierz

Edyta Jasińska

+48 790 213 362

Niektóre obszary Walley.pl mogą wykorzystywać cookies. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej.