REGULAMIN ZAJĘĆ ŁYŻWIARSKICH
WALLEY - łyżwy-dobra zabawa
Oddział w Warszawie

1.  Postanowienia ogólne
1.1. Podmiotem prowadzącym zajęcia i sprzedającym usługi jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Walley Plus Duo z siedzibą w Warszawie, przy al. Lecha Kaczyńskiego 4/46, 00-571 Warszawa, Regon: 141580034, NIP: 7010149434, zwany dalej “Organizatorem” lub „MUKS”
1.2. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie internetowej www.walley.pl w zakładce “Grafik/Warszawa”
1.3. Uczestnikami zajęć łyżwiarskich mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.
1.4. Osoby te nazywane są w dalszej części Regulaminu “Uczestnikami” lub „Użytkownikami”.

2.  Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Serwis internetowy - dostępna pod adresem https://konto.walley.pl/ platforma internetowa, umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do usług świadczonych przez Organizatora.
2.2. Formularz - formularz udostępniany w Serwisie, do którego Użytkownik wprowadza dane.
2.3. Adres poczty elektronicznej - adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika.
2.4. Usługa - usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez Organizatora, droga elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego, bez jednoczesnej obecności stron.
2.5. Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
2.6. Dane kontaktowe oznaczają: imię, nazwisko, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy.
2.7. Polityka prywatności - dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Serwisu.
2.8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2.9. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług świadczonych przez Organizatora, za pośrednictwem Serwisu.

3.  Postanowienia ogólne
3.1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego, warunki zawierania i rozwiązywania Umów zawartych dzięki działalności Serwisu, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Użytkownik oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
3.2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu i w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
3.3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, każdy Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania, a następnie również przestrzegania jego postanowień.
3.4. Oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z regulaminem składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu.
3.5. Poprzez akceptację Regulaminu i korzystanie z usług świadczonych przez Serwis, Użytkownik akceptuje sposób zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawierania odrębnej umowy oraz fakt przetwarzania jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
3.6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3.7. Oferta przedstawiona na stronach Serwisu stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje zamieszczone na stronach Serwisu zamieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych.

4.  Wymagania techniczne oraz Pliki Cookie
4.1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
 1. dostępem do Internetu;
 2. poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
 3. czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
4.2. Serwis umożliwia skorzystanie z usług świadczonych przez Serwis, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies.
4.3. Serwis za uprzednią zgodą Użytkownika przechowuje na jego komputerze pliki cookie, które niezbędne są do świadczenia Usług oferowanych przez Serwis oraz do ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu.
4.4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

5.  Warunki świadczenia usług
5.1. Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
5.2. Główna funkcją Serwisu internetowego jest umożliwienie Użytkownikowi uzyskania dostępu do oferowanych przez Organizatora Usług.
5.3. Usługi świadczone przez Organizatora z wykorzystaniem Serwisu, świadczone są 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.
5.4. W działaniu Serwisu internetowego mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności naprawy sprzętu elektronicznego, konserwacji systemów informatycznych lub systemów obsługujących serwis, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, jak też przerwy techniczne związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
5.5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu, Organizator ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia do czasowego zaprzestania świadczenia lub ograniczenia Usług w celu wykonania prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność Systemu.
5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.

6.  Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
6.1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego równoznaczne jest z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
6.2. Użytkownik podejmując czynności na stronach Serwisu oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował.
6.3. Zawarcie przez Użytkownika Umowy o wykonanie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą wysłania do Systemu wypełnionego przez Użytkowania Formularza.
6.4. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne.
6.5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, poprzez opuszczenie Serwisu internetowego, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwila opuszczenie Serwisu internetowego przez Użytkownika, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie.
6.6. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas niezbędny do świadczenia usług przez Serwis i wygasa po spełnieniu przez Strony świadczeń, do których zawartą Umową były zobowiązane.
6.7. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę o świadczenie usług na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie i przesyłając je na adres walley@walley.pl lub warszawa@walley.pl. w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy. Możliwe jest również pisemne oraz ustne zawiadomienie Organizatora.
6.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
6.9. Zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta Organizator informuje, iż rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.
6.10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
6.11. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, sprzedawca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. W przypadku gdy konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu ww. żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6.12. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
6.13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik do Regulaminu.
6.14. W razie odstąpienia Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

7.  Ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Organizator.
7.2. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.3. Organizator chroni otrzymane dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
7.4. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Organizator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
7.5. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.
7.6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.
7.7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
7.8. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres mailowy Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7.9. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila na adres: administrator@walley.pl

8.  Zasady odpowiedzialności
8.1. Jeżeli w trakcie użytkowania Serwisu wymagane jest podanie przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.
8.2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularza Serwisu internetowego (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
8.3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza Serwisu internetowego, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.
8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu internetowego z przyczyn od niej niezależnych.
8.5. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8.6. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
8.7. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Organizator posiada względem Użytkownika roszczenie odszkodowawcze.
8.8. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Organizator poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora z roszczeniami odszkodowawczymi, Organizator będzie uprawniony do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi.
8.9. Organizator oświadcza, że Serwis internetowy zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe, grafiki oraz inne dobra niematerialne, będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej i autorskiej.
8.10. Dokonany w Serwisie internetowym wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

9.  Postępowanie reklamacyjne
9.1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących oferowanych Usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem serwisu.
9.2. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: walley@walley.pl bądź też na adres Organizatora: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Walley Plus Duo, Regon: 141580034, NIP: 7010149434, ul. Armii Krajowej 4/46, 00-571 Warszawa.
9.3. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
9.4. Prawidłowo złożona reklamacja zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika, adresu e-mail i adresu pocztowego oraz opis problemu, będącego podstawą reklamacji, jak również postulowany sposób jej załatwienia.
9.5. Organizator rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Organizator informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.
9.6. Organizator może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną.

10.  Zasady organizacji zajęć
10.1. Zajęcia grupowe
10.1.1. Są to zajęcia odbywające się w grupach złożonych z osób o podobnym stopniu zaawansowania, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów/trenerów MUKS Walley-Plus Duo.
10.1.2. Podział wiekowy w grupach:
 1. osoby w wieku 4-12 lat ćwiczą razem w podziale na grupy o różnych stopniach zaawansowania;
 2. osoby w wieku 13 lat i więcej ćwiczą razem w podziale na grupy o różnych stopniach zaawansowania.
10.1.3. Liczebność grup:
 1. minimalna liczba osób w grupie: 4 osoby;
 2. maksymalna liczba osób w grupie: 12 osób;
 3. w przypadku mniejszych grup MUKS Walley-Plus Duo zastrzega sobie prawo do łączenia grup lub do odwołania zajęć.
10.1.4. Czas trwania zajęć: 60 minut (o ile nie ustalono inaczej).
10.1.5. Koszt zajęć: według aktualnego cennika zamieszczczonego na stronie www.walley.pl
10.2. Zapisy na zajęcia
10.2.1. Zapisy na zajęcia odbywają się tylko i wyłącznie poprzez aplikację do zapisów, którą można bezpłatnie pobrać na przenośne urządzenie elektroniczne w Google Play i Apple Store oraz przez stronę internetową pod adresem: konto.walley.pl
10.2.2. Rejestracja Uczestnika jest potwierdzona w momencie pojawiania się danych zajęć w zakładce “Grafik/Rezerwacje/Moje rezerwacje”.
10.2.3. Osoby niezapisane na zajęcia będą wpuszczane na zajęcia, jeśli pozwoli na to sytuacja na tafli lodowej.
10.3. Karnety na zajęcia
10.3.1. Karnetami na zajęcia nazywane są wszystkie obowiązujące w cenniku pozycje (w tym wejście pojedyncze na zajęcia).
10.3.2. Dostępne wejścia w ramach karnetów oznaczają możliwość rejestrowania się na zajęcia we wszystkie dostępne w tygodniu godziny zajęć (pod warunkiem, że podczas danej godziny jest prowadzona grupa na poziomie Uczestnika) w obrębie okresu ważności karnetu i liczby jego wejść.
10.4. Odwoływanie zajęć
10.4.1. Zajęcia można odwołać bezkosztowo:
 1. jeżeli rozpoczynają się do godziny 12:00, można je odwołać do godziny 21:00 dnia poprzedzającego;
 2. jeżeli rozpoczynają się po godzinie 12:00, można je odwołać do godziny 9:00 rano tego samego dnia.
10.4.2. Po upływie wyżej wymienionych terminów, w przypadku nieodwołania, zajęcia zostaną pobrane z karnetu uczestnika.
10.4.3. W szczególnych wypadkach losowych Organizator może zadecydować o przywróceniu klientowi zajęć, które zostały pobrane z karnetu.
10.5. Wejście na zajęcia
10.5.1. Osoby zarejestrowane na zajęcia, z karnetami opłaconymi on-line:
 1. wejście odbywa poprzez odwiedzenie punktu checkpoint, w którym uczestnikowi zaznaczana jest obecność oraz poprzez pobranie karty wstępu, którą uczestnik oddaje swojemu instruktorowi w trakcie zajęć;
 2. jeśli uczestnik zapisał się na dwie godziny zajęć, zobowiązany jest do oddania kart na każdej z nich.
10.5.2. Osoby zarejestrowane na zajęcia, z nieopłaconymi karnetami:
 1. wejście odbywa się poprzez odwiedzenie punktu recepcja, w którym uczestnikowi zaznaczana jest obecność oraz pobierana jest opłata;
 2. uczestnik otrzymuje kartę wstępu, którą w momencie rozpoczęcia zajęć oddaje swojemu instruktorowi;
 3. jeśli uczestnik zapisał się na dwie godziny zajęć, zobowiązany jest do oddania kart na każdej z nich.
10.5.3. Osoby niezarejestrowane na zajęcia:
 1. wejście możliwe jest w momencie, kiedy są jeszcze wolne miejsca na zajęcia;
 2. uczestnik odwiedza punkt recepcja, w którym to zakładana jest dla niego rezerwacja oraz pobierana jest opłata;
 3. uczestnik otrzymuje kartę wstępu, którą w momencie rozpoczęcia zajęć oddaje swojemu instruktorowi;
 4. jeśli uczestnik zapisał się na dwie godziny zajęć, zobowiązany jest do oddania kart na każdej z nich.
10.5.4. Opłatę za zajęcia należy uiścić w całości przed wejściem na taflę. Potwierdzenie wniesienia opłaty, warunkuje korzystanie z zajęć, szatni oraz natrysków.
10.5.5. Wejście na taflę możliwe jest tylko w dobrze zawiązanych/zapiętych butach z łyżwami.
10.5.6. Zabronione jest wejście na taflę w butach.
10.5.7. Nie ma możliwości wejścia na taflę i jazdy bez nadzoru instruktora (z wyjątkiem zajęć określanych jako free skating).
10.5.8. Niedozwolone jest zachowywanie się w sposób, który stanowi zagrożenie dla innych osób na lodzie oraz zachowanie, które rażąco odbiega od norm przyjętych podczas treningu łyżwiarskiego, w szczególności:
 1. długotrwałe siedzenie na lodzie;
 2. kopanie w lód/w bandę;
 3. celowe zajeżdżanie drogi innym uczestnikom zajęć;
 4. niestosowanie się do uwag instruktora;
 5. bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.
10.6. Przebieg zajęć na lodzie
10.6.1. Zajęcia przebiegają według określonego porządku:
 1. Początek zajęć to swobodny rozjazd lub rozgrzewka choreograficzna (choreo warm up), przydział do grup oraz oddanie instruktorowi prowadzącemu karty wstępu na zajęcia;
 2. po zebraniu się grup, rozpoczynają się zajęcia właściwe (rozgrzewka/rozjazd, trening właściwy, rozjazd końcowy).
10.6.2. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia. Po upływie 15 minut od rozpoczęcia zajęć instruktor ma prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na zajęcia.
10.6.3. Instruktorzy/trenerzy prowadzą zajęcia na lodzie w taki sposób, żeby zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczny ich przebieg. Niedozwolone jest uczestniczenie w zajęciach z torbą lub plecakiem – instruktor/trener poprosi o pozostawienie ich w szatni.
10.7. Postanowienia dodatkowe dotyczące zajęć na lodzie
10.7.1. Minimalny wiek osoby uczestniczącej w zajęciach grupowych to 4 lata. Prezes lub trener koordynator MUKS Walley-Plus Duo może w indywidualnych przypadkach dopuścić do zajęć młodsze dziecko.
10.7.2. Rodzice oraz opiekunowie mogą przebywać na tafli lodowej tylko w przypadku, kiedy sami uczestniczą w zajęciach łyżwiarskich.
10.7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników.
10.7.4. MUKS Walley-Plus Duo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
10.7.5. Uczestnicy odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
10.7.6. Prezes MUKS Walley-Plus Duo zastrzega sobie prawo do jednostronnego unieważnienia biletów i karnetów uprawniających do korzystania z zajęć.
10.7.7. W szczególnych przypadkach instruktor/trener ma prawo wyprosić z zajęć osobę, która łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, bez możliwości odrobienia zajęć, z których zostało się wyproszonym.
10.7.8. Uczestnicy prowadzonych przez MUKS Walley-Plus Duo zajęć są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie tychże zajęć. Uczestnicy zajęć oraz osoby będące opiekunami prawnymi dzieci przyprowadzonych na zajęcia zaświadczają, w momencie opłacenia zajęć, że ich stan zdrowia / stan zdrowia dzieci, będących pod opieką, pozwala na udział w zajęciach łyżwiarskich.
10.7.9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów/trenerów posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć łyżwiarskich oraz ubezpieczonych przez MUKS Walley-Plus Duo.
10.7.10. Zajęcia w Warszawie odbywają się:
 1. na lodowisku Torwar II, przy ul. Łazienkowskiej 6a
 2. w innych lokalizacjach, z którymi Organizator podpisze umowy na użytkowanie obiektu.
10.8. Rozgrzewka przed zajęciami
10.8.1. Rozgrzewka prowadzona jest w butach na podłożu do tego przystosowanym, trwa 15 minut i odbywa się bezpośrednio przed większością zajęć lodowych.
10.8.2. Rozgrzewka przed zajęciami jest bezpłatna dla klientów uczęszczających na zorganizowane zajęcia lodowe.
10.9. Trening imitacyjny
10.9.1. Trening imitacyjny to zajęcia ogólnorozwojowe, podczas których ćwiczone są pozycje łyżwiarskie, koordynacja ruchowa, skoczność, wytrzymałość, gibkość oraz wydolność.
10.9.2. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej lub na gumowych matach na lodowisku.
10.10. Treningi indywidualne
10.10.1. Trening indywidualny to zajęcia sam na sam z instruktorem lub, jeśli życzy sobie tego Uczestnik, w dwu- lub większej liczebnościowo grupie.
10.10.2. Obowiązuje aktualny cennik ze strony www.walley.pl
10.10.3. Plan zajęć układa instruktor prowadzący po rozmowie z Uczestnikiem.
10.10.4. Zapisy na zajęcia indywidualne odbywają się:
 1. poprzez kontakt telefoniczny (+48 502 648 237) lub mailowy z klubem (warszawa@walley.pl)
 2. osobiście podczas zajęć łyżwiarskich
 3. po potwierdzeniu możliwości odbycia zajęć przez Organizatora, Organizator wprowadza Uczestnikowi trening indywidualny do systemu.
10.10.5. Odwoływanie zajęć indywidualnych:
 1. zajęcia można odwołać bezkosztowo tak, jak napisano w pkt. 4 ppkt. 1
 2. dodatkowo, należy wysłać sms pod numer: +48 502 648 237
10.10.6. Organizator uprawniony jest do wynajęcia zajęć z instruktorem innej osobie, jeśli Uczestnik nie stawi się na tafli lodowej w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi Organizatora o możliwym spóźnieniu.
10.10.7. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane treningi indywidualne nie mogą korzystać z tafli lodowej oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
10.10.8. MUKS Walley-Plus Duo legitymuje się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym wynajmowanego obiektu, tafli lodowej, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które MUKS Walley-Plus Duo nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, MUKS Walley-Plus Duo zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji zawodów i imprez sportowych. Za rezerwacje odwołane przez MUKS Walley-Plus Duo nie są pobierane opłaty.
10.11. Free skating
10.11.1. Free skating to zajęcia, podczas których uczestnicy mogą zarezerwować trening indywidualny z trenerem lub przećwiczyć wykonywane podczas zajęć elementy.
10.11.2. Odpłatność za zajęcia ustalana jest przez Zarząd MUKS Walley-Plus Duo.
10.12. Przerwa lunchowa
10.12.1. Przerwa lunchowa to specjalna akcja promowania jazdy na łyżwach w porze obiadowej za niższą, niż zwykle, stawkę. Instruktor MUKS Walley-Plus Duo jest obecny na tafli lodowej oraz prowadzi konsultacje, pokaz elementów i animacje.
10.12.2. Akcja odbywa się co drugi piątek, o ile nie zdecydowano inaczej.
10.12.3. Uczestnicy, posiadający ważne karnety, mają prawo do specjalnej ceny, która ustalana jest co sezon przez Zarząd MUKS Walley-Plus Duo.
10.13. Zajęcia z instruktorem spoza klubu podczas zajęć MUKS Walley-Plus Duo
10.13.1. Organizowanie na tafli wynajętej przez MUKS Walley-Plus Duo lekcji, instruktażu, treningów etc. może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezesa MUKS Walley-Plus Duo.
10.13.2. Powyższe zajęcia organizowane są na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Prowadzący ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć.

11.  Biuro obsługi klienta
11.1. Kontakt z nami możliwy jest:
 1. telefonicznie w godzinach 10:00-19:00 - tel. 502648237, 518964605
 2. mailowo: warszawa@walley.pl

12.  Postanowienia końcowe
12.1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z zajęć na tafli lodowej.
12.2. Skargi i wnioski można składać obsłudze zajęć, Trenerowi Koordynatorowi lub Prezesowi MUKS Walley-Plus Duo.

Załącznik do regulaminu:
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Kontakt

Warszawa

Michalina Górska

+48 502 648 237

Kraków

Lucyna Sobieszek

+48 606 355 300

Łódź

Edyta Jasińska

+48 790 213 362

Skawina

Lucyna Sobieszek

+48 606 355 300