REGULAMIN ZAJĘĆ ŁYŻWIARSKICH
WALLEY - łyżwy-dobra zabawa
Oddział w Warszawie

1.  Postanowienia ogólne
1.1. Podmiotem prowadzącym zajęcia i sprzedającym usługi jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Walley Plus Duo z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 4/46, 00-571 Warszawa, Regon: 141580034, NIP: 7010149434, zwany dalej “Organizatorem”.
1.2. Zajęcia odbywają się według grafiku zatwierdzonego przez Zarząd Klubu MUKS Walley-Plus Duo, który dostępny jest na stronie internetowej www.walley.pl w zakładce “Grafik/Warszawa”
1.3. Uczestnikami zajęć łyżwiarskich mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.
1.4. Osoby te nazywane są w dalszej części Regulaminu “Uczestnikami”.

2.  Zajęcia grupowe
2.1. Są to zajęcia odbywające się w grupach złożonych z osób o podobnym stopniu zaawansowania, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów/trenerów MUKS Walley-Plus Duo.
2.2. Podział wiekowy w grupach:
 • Osoby w wieku 4-12 lat ćwiczą razem w podziale na grupy o różnych stopniach zaawansowania.
 • Osoby w wieku 13 lat i więcej ćwiczą razem w podziale na grupy o różnych stopniach zaawansowania.
2.3. Liczebność grup:
 • minimalna liczba osób w grupie: 4 osoby
 • maksymalna liczba osób w grupie: 12 osób
 • w przypadku mniejszych grup MUKS Walley-Plus Duo zastrzega sobie prawo do łączenia grup lub do odwołania zajęć.
2.4. Czas trwania zajęć: 60 minut (o ile nie ustalono inaczej).
2.5. Koszt zajęć: według aktualnego cennika zamieszczczonego na stronie www.walley.pl

3.  Zapisy na zajęcia
3.1. Zapisy na zajęcia odbywają się tylko i wyłącznie poprzez aplikację do zapisów, którą można bezpłatnie pobrać na przenośne urządzenie elektroniczne w Google Play i Apple Store oraz przez stronę internetową pod adresem: konto.walley.pl
3.2. Rejestracja Uczestnika jest potwierdzona w momencie pojawiania się danych zajęć w zakładce “Grafik/Rezerwacje/Moje rezerwacje”.
3.3. Osoby niezapisane na zajęcia będą wpuszczane na zajęcia, jeśli pozwoli na to sytuacja na tafli lodowej.

4.  Karnety na zajęcia
4.1. Karnetami na zajęcia nazywane są wszystkie obowiązujące w cenniku pozycje (w tym wejście pojedyncze na zajęcia).
4.2. Dostępne wejścia w ramach karnetów oznaczają możliwość rejestrowania się na zajęcia we wszystkie dostępne w tygodniu godziny zajęć (pod warunkiem, że podczas danej godziny jest prowadzona grupa na poziomie Uczestnika) w obrębie okresu ważności karnetu i liczby jego wejść.

5.  Odwoływanie zajęć
5.1. Zajęcia można odwołać bezkosztowo:
 • Jeżeli rozpoczynają się do godziny 12:00, można je odwołać do godziny 21:00 dnia poprzedzającego.
 • Jeżeli rozpoczynają się po godzinie 12:00, można je odwołać do godziny 9:00 rano tego samego dnia.
5.2. Po upływie wyżej wymienionych terminów, w przypadku nieodwołania, zajęcia zostaną pobrane z karnetu uczestnika.
5.3. W szczególnych wypadkach losowych Organizator może zadecydować o przywróceniu klientowi zajęć, które zostały pobrane z karnetu.

6.  Wejście na zajęcia
6.1. Osoby zarejestrowane na zajęcia, z karnetami opłaconymi on-line:
 • wejście odbywa poprzez odwiedzenie punktu checkpoint, w którym uczestnikowi zaznaczana jest obecność oraz poprzez pobranie karty wstępu, którą uczestnik oddaje swojemu instruktorowi w trakcie zajęć. Jeśli uczestnik zapisał się na dwie godziny zajęć, zobowiązany jest do oddania kart na każdej z nich.
6.2. Osoby zarejestrowane na zajęcia, z nieopłaconymi karnetami:
 • wejście odbywa się poprzez odwiedzenie punktu recepcja, w którym uczestnikowi zaznaczana jest obecność oraz pobierana jest opłata. Uczestnik otrzymuje kartę wstępu, którą w momencie rozpoczęcia zajęć oddaje swojemu instruktorowi. Jeśli uczestnik zapisał się na dwie godziny zajęć, zobowiązany jest do oddania kart na każdej z nich.
6.3. Osoby niezarejestrowane na zajęcia:
 • wejście możliwe jest w momencie, kiedy są jeszcze wolne miejsca na zajęcia. Uczestnik odwiedza punkt recepcja, w którym to zakładana jest dla niego rezerwacja oraz pobierana jest opłata. Uczestnik otrzymuje kartę wstępu, którą w momencie rozpoczęcia zajęć oddaje swojemu instruktorowi. Jeśli uczestnik zapisał się na dwie godziny zajęć, zobowiązany jest do oddania kart na każdej z nich.
6.4. Opłatę za zajęcia należy uiścić w całości przed wejściem na taflę. Potwierdzenie wniesienia opłaty, warunkuje korzystanie z zajęć, szatni oraz natrysków.
6.5. Wejście na taflę możliwe jest tylko w dobrze zawiązanych/zapiętych butach z łyżwami.
6.6. Zabronione jest wejście na taflę w butach.
6.7. Nie ma możliwości wejścia na taflę i jazdy bez nadzoru instruktora (z wyjątkiem zajęć określanych jako free skating).
6.8. Niedozwolone jest zachowywanie się w sposób, który stanowi zagrożenie dla innych osób na lodzie oraz zachowanie, które rażąco odbiega od norm przyjętych podczas treningu łyżwiarskiego, w szczególności:
 • długotrwałe siedzenie na lodzie,
 • kopanie w lód/w bandę,
 • celowe zajeżdżanie drogi innym uczestnikom zajęć,
 • niestosowanie się do uwag instruktora,
 • bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających

7.  Przebieg zajęć na lodzie
7.1. Zajęcia przebiegają według określonego porządku:
 • Początek zajęć to swobodny rozjazd lub rozgrzewka choreograficzna (choreo warm up), przydział do grup oraz oddanie instruktorowi prowadzącemu karty wstępu na zajęcia.
 • Po zebraniu się grup, rozpoczynają się zajęcia właściwe (rozgrzewka/rozjazd, trening właściwy, rozjazd końcowy)
7.2. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia. Po upływie 15 minut od rozpoczęcia zajęć instruktor ma prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na zajęcia.
7.3. Instruktorzy/trenerzy prowadzą zajęcia na lodzie w taki sposób, żeby zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczny ich przebieg. Niedozwolone jest uczestniczenie w zajęciach z torbą lub plecakiem – instruktor/trener poprosi o pozostawienie ich w szatni.

8.  Postanowienia dodatkowe dotyczące zajęć na lodzie
8.1. Minimalny wiek osoby uczestniczącej w zajęciach grupowych to 4 lata. Prezes lub trener koordynator MUKS Walley-Plus Duo może w indywidualnych przypadkach dopuścić do zajęć młodsze dziecko.
8.2. Rodzice oraz opiekunowie mogą przebywać na tafli lodowej tylko w przypadku, kiedy sami uczestniczą w zajęciach łyżwiarskich.
8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników.
8.4. MUKS Walley-Plus Duo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
8.5. Uczestnicy odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
8.6. Prezes MUKS Walley-Plus Duo zastrzega sobie prawo do jednostronnego unieważnienia biletów i karnetów uprawniających do korzystania z zajęć.
8.7. W szczególnych przypadkach instruktor/trener ma prawo wyprosić z zajęć osobę, która łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, bez możliwości odrobienia zajęć, z których zostało się wyproszonym.
8.8. Uczestnicy prowadzonych przez MUKS Walley-Plus Duo zajęć są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie tychże zajęć. Uczestnicy zajęć oraz osoby będące opiekunami prawnymi dzieci przyprowadzonych na zajęcia zaświadczają, w momencie opłacenia zajęć, że ich stan zdrowia / stan zdrowia dzieci, będących pod opieką, pozwala na udział w zajęciach łyżwiarskich.
8.9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów/trenerów posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć łyżwiarskich oraz ubezpieczonych przez MUKS Walley-Plus Duo.
8.10. Zajęcia w Warszawie odbywają się:
 • na lodowisku Torwar II, przy ul. Łazienkowskiej 6a
 • w innych lokalizacjach, z którymi Organizator podpisze umowy na użytkowanie obiektu.

9.  Rozgrzewka przed zajęciami
9.1. Rozgrzewka prowadzona jest w butach na podłożu do tego przystosowanym, trwa 15 minut i odbywa się bezpośrednio przed większością zajęć lodowych.
9.2. Rozgrzewka przed zajęciami jest bezpłatna dla klientów uczęszczających na zorganizowane zajęcia lodowe.

10.  Trening imitacyjny
10.1. Trening imitacyjny to zajęcia ogólnorozwojowe, podczas których ćwiczone są pozycje łyżwiarskie, koordynacja ruchowa, skoczność, wytrzymałość, gibkość oraz wydolność.
10.2. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej lub na gumowych matach na lodowisku.

11.  Treningi indywidualne
11.1. Trening indywidualny to zajęcia sam na sam z instruktorem lub, jeśli życzy sobie tego Uczestnik, w dwu- lub większej liczebnościowo grupie.
11.2. Obowiązuje aktualny cennik ze strony www.walley.pl
11.3. Plan zajęć układa instruktor prowadzący po rozmowie z Uczestnikiem.
11.4. Zapisy na zajęcia indywidualne odbywają się:
 • poprzez kontakt telefoniczny (+48 502 648 237) lub mailowy z klubem (warszawa@walley.pl)
 • osobiście podczas zajęć łyżwiarskich
 • po potwierdzeniu możliwości odbycia zajęć przez Organizatora, Organizator wprowadza Uczestnikowi trening indywidualny do systemu.
11.5. Odwoływanie zajęć indywidualnych:
 • zajęcia można odwołać bezkosztowo tak, jak napisano w pkt. 4 ppkt 4.1
 • dodatkowo, należy wysłać sms pod numer: +48 502 648 237
11.6. Organizator uprawniony jest do wynajęcia zajęć z instruktorem innej osobie, jeśli Uczestnik nie stawi się na tafli lodowej w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi Organizatora o możliwym spóźnieniu.
11.7. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane treningi indywidualne nie mogą korzystać z tafli lodowej oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
11.8. MUKS Walley-Plus Duo legitymuje się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym wynajmowanego obiektu, tafli lodowej, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które MUKS Walley-Plus Duo nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, MUKS Walley-Plus Duo zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji zawodów i imprez sportowych. Za rezerwacje odwołane przez MUKS Walley-Plus Duo nie są pobierane opłaty.

12.  Free skating
12.1. Free skating to zajęcia, podczas których uczestnicy mogą zarezerwować trening indywidualny z trenerem lub przećwiczyć wykonywane podczas zajęć elementy.
12.2. Odpłatność za zajęcia ustalana jest przez Zarząd MUKS Walley-Plus Duo.

13.  Przerwa lunchowa
13.1. Przerwa lunchowa to specjalna akcja promowania jazdy na łyżwach w porze obiadowej za niższą, niż zwykle, stawkę. Instruktor MUKS Walley-Plus Duo jest obecny na tafli lodowej oraz prowadzi konsultacje, pokaz elementów i animacje.
13.2. Akcja odbywa się co drugi piątek, o ile nie zdecydowano inaczej.
13.3. Uczestnicy, posiadający ważne karnety, mają prawo do specjalnej ceny, która ustalana jest co sezon przez Zarząd MUKS Walley-Plus Duo.

14.  Zajęcia z instruktorem spoza klubu podczas zajęć MUKS Walley-Plus Duo
14.1. Organizowanie na tafli wynajętej przez MUKS Walley-Plus Duo lekcji, instruktażu, treningów etc. może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezesa MUKS Walley-Plus Duo.
14.2. Powyższe zajęcia organizowane są na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Prowadzący ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć.

15.  Biuro obsługi klienta
15.1. Kontakt z nami możliwy jest:
 • telefonicznie w godzinach 10:00-19:00 - tel. 502648237, 518964605
 • mailowo: warszawa@walley.pl

16.  Zwroty i reklamacje:
16.1. Kontakt w sprawie zwrotów i reklamacji: walley@walley.pl, tel: 518964605
16.2. Zwroty karnetów i reklamacje możliwe są przez 14 dni od daty zakupu po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem walley@walley.pl.

17.  Postanowienia końcowe
17.1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z zajęć na tafli lodowej.
17.2. Skargi i wnioski można składać obsłudze zajęć, Trenerowi Koordynatorowi lub Prezesowi MUKS Walley-Plus Duo.
17.3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Prezesa lub Trenera Koordynatora MUKS Walley-Plus Duo.

Kontakt

Warszawa

Michalina Górska

+48 502 648 237

Kraków

Lucyna Sobieszek

+48 606 355 300

Łódź

Edyta Jasińska

+48 790 213 362

Skawina

Lucyna Sobieszek

+48 606 355 300

obrazek
obrazek
obrazek